Advertisement banner image
Advertisement banner image
Image at ../data/upload/4/2482464Image at ../data/upload/8/2480318Image at ../data/upload/2/2479712Image at ../data/upload/0/2479190Image at ../data/upload/6/2478946Image at ../data/upload/7/2478607Image at ../data/upload/0/2478380Image at ../data/upload/4/2478344Image at ../data/upload/0/2478150
Sub Page View
Today Page View: 132,490
Yesterday View: 380,902
30 Days View: 12,223,606

씨티은행 인출 문의(4)

Views : 9,526 2022-11-28 10:44
질문과답변 1275386982
Report List New Post
회원님들 요새 씨티은행 ATM 인출시 페소 환율 얼마인지?
  본 글을 신고하시겠습니까?
Report List New Post
spiderman [쪽지 보내기] 2022-11-28 13:53 No. 1275387014
2 포인트 획득. ... 쉬엄 쉬엄~
방금 인출했는데 23.8 입니다.
굿가이 [쪽지 보내기] 2022-11-28 20:30 No. 1275387067
@ spiderman 님에게...
감사합니다
자유시간. [쪽지 보내기] 2022-11-28 15:50 No. 1275387028
현재 네이버 기준환율이 23.6인데 23.8이면 수수료 제외한 환율인가요?
세부민 [쪽지 보내기] 2022-12-02 14:31 No. 1275387780
24 미만으로 나오더라구요
질문과답변
No. 105862
Page 2118