Advertisement banner image
Advertisement banner image
Image at ../data/upload/8/2433818Image at ../data/upload/9/2433269Image at ../data/upload/7/2432577Image at ../data/upload/9/2432539Image at ../data/upload/2/2432412Image at ../data/upload/8/2432388Image at ../data/upload/3/2431883Image at ../data/upload/2/2431842Image at ../data/upload/2/2431512
Sub Page View
Today Page View: 662,537
Yesterday View: 1,008,644
30 Days View: 21,667,600

필리핀 입국 후 격리..지금도 하나요?(2)

Views : 1,437 2022-06-23 14:35
질문과답변 1275354164
Report List New Post
지금도 필리핀에 입국하면 격리를 하나요?

코로나 현지 상황이 어떤지 물음 드려요
  본 글을 신고하시겠습니까?
Report List New Post
포석정 [쪽지 보내기] 2022-06-23 14:40 No. 1275354166
52 포인트 획득. 축하!
혹시 지금도 한국 은 입국시코로나검사하나요?
killkai [쪽지 보내기] 2022-06-23 14:44 No. 1275354168
3차까지 맞으셨으면 안티젠검사 없이도 입국가능에 격리없습니다~~
2차는 안티젠 검사 하고 오셔야하고 격리없구요~~
질문과답변
No. 104014
Page 2081